integritet

Integritetspolicy

Status: 26.05.2024

Vi är mycket glada över att du är intresserad av vårt företag. Dataskyddet har särskilt hög prioritet för ledningen. Användningen av webbplatsen är i princip möjlig utan indikation på personuppgifter. Men om en registrerad vill använda särskilda företagstjänster via vår webbplats kan behandling av personuppgifter bli nödvändig. Om behandlingen av personuppgifter är nödvändig och det inte finns någon laglig grund för sådan behandling inhämtar vi i allmänhet samtycke från den berörda personen.

Behandlingen av personuppgifter, t.exsweNamn, adress, e-postadress eller telefonnummer till en berörd person är alltid i enlighet med den allmänna dataskyddsförordningen och i enlighet med de landsspecifika dataskyddsbestämmelser som gäller för oss. Med hjälp av denna dataskyddsdeklaration vill vårt företag informera allmänheten om typen, omfattningen och syftet med de personuppgifter vi samlar in, använder och behandlar. Vidare informeras registrerade om de rättigheter som de har rätt till genom denna dataskyddsförklaring.

Som behandlingsansvarig har vi genomfört ett flertal tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa ett så fullständigt skydd som möjligt för de personuppgifter som behandlas via denna webbplats. Icke desto mindre kan Internetbaserade dataöverföringar generellt ha säkerhetsluckor, så att absolut skydd inte kan garanteras. Av denna anledning står det varje registrerad fritt att behandla personuppgifter på alternativa sätt, t.exsweskickas till oss per telefon.

definitioner

Dataskyddsförklaringen är baserad på de termer som används av den europeiska lagstiftaren för antagandet av den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR). Vår dataskyddsdeklaration bör vara läsbar och begriplig för allmänheten såväl som för våra kunder och affärspartners. För att säkerställa detta vill vi förklara de termer som används i förväg.

Vi använder följande villkor i denna sekretesspolicy, inklusive men inte begränsat till:

 • a) personuppgifter

  Personuppgifter är all information som hänför sig till en identifierad eller identifierbar fysisk person (hädanefter "den registrerade"). En fysisk person anses vara identifierbar om, direkt eller indirekt, särskilt genom tilldelning till en identifierare såsom ett namn, ett identifikationsnummer, platsdata, en onlineidentifierare eller till en eller flera speciella egenskaper, uttrycket av fysiska, fysiologiska, genetiska, psykologiska, ekonomiska, kulturella eller sociala identiteter hos denna fysiska person kan identifieras.

 • b) den berörda personen

  Anhörig person är någon identifierad eller identifierbar fysisk person vars personuppgifter behandlas av kontrollanten.

 • c) bearbetning

  Bearbetning är alla med eller utan hjälp autProcess som utförs med hjälp av automatiserade processer eller någon sådan serie av processer i samband med personuppgifter såsom insamling, inspelning, organisation, beställning, lagring, anpassning eller modifiering, uppläsning,fragen, användning, avslöjande genom överföring, distribution eller någon annan form av tillhandahållande, jämförelse eller länkning, begränsning, radering eller förstörelse.

 • d) Begränsning av bearbetningen

  Begränsningen av behandlingen är märket gesplagrade personuppgifter i syfte att begränsa deras framtida behandling.

 • e) profilering

  Profilering är vilken form som helst autAutomatiserad behandling av personuppgifter, som består i att använda dessa personuppgifter för att utvärdera vissa personliga aspekter relaterade till en fysisk person, särskilt aspekter relaterade till arbetsprestation, ekonomisk situation, hälsa, personliga preferenser, intressen, tillförlitlighet, beteende, var eller platssweatt analysera eller förutsäga förändringen av den fysiska personen.

 • f) Pseudonymisering

  Pseudonymization är behandlingen av personuppgifter på ett sätt på vilket personuppgifterna inte längre kan tilldelas ett visst ämne utan hjälp av ytterligare information, förutsatt att denna ytterligare information hållas separat och tekniska och organisatoriska åtgärder har vidtagits för att se till att personuppgifter inte tilldelad en identifierad eller identifierbar fysisk person.

 • (g) controller eller controller

  Behandlingsansvarig eller behandlingsansvarig är den fysiska eller juridiska person, myndighet, institution eller annat organ som ensam eller tillsammans med andra beslutar om ändamålen och medlen för behandlingen av personuppgifter. Om ändamålen och medlen för denna behandling är specificerade i unionslagstiftningen eller medlemsstaternas lagstiftning kan den ansvarigesweär de specifika kriterierna seiner beteckning kan föreskrivas i enlighet med unionsrätten eller medlemsstaternas lagstiftning.

 • h) processor

  Processorn är en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighet, byrå eller annan organisation som behandlar personuppgifter på uppdragsgivarens vägnar.

 • i) mottagareger

  mottagareger är en fysisk eller juridisk person, myndighet, myndighet eller annat organ till vilken personuppgifter lämnas ut, oavsett om det är en tredje part eller inte. Myndigheter som kan ta emot personuppgifter inom ramen för ett specifikt utredningsmandat enligt unions- eller medlemsstatslagstiftning betraktas dock inte som mottagareger.

 • j) tredje part

  Tredje är en fysisk eller juridisk person, myndighet, avdelning eller det organ förutom den registrerade, den registeransvarige, processorn och de personer som är godkända under direkt ledning av den registeransvarige eller processorn för att behandla personuppgifter.

 • k) Samtycke

  Samtycke är något frivilligt för det enskilda fallet och entydigt levereras av den registrerade informeras sätt viljeyttring i form av en förklaring eller en annan igenkännbar bekräftande handling varmed avses den person som de är överens om att behandlingen av personuppgifter som rör är.

Namn och adress till regulatorn

Ansvarig enligt den allmänna dataskyddsförordningen, i övrigtger dataskyddslagar som är tillämpliga i EU:s medlemsstater och andra bestämmelser av dataskyddskaraktär är:

Detlef Müller-Böling

Heussstraße 47

52078 Aachen - Tyskland

Telefon: 01725207729

E-post: 

Cookies

Webbplatserna använder cookies. Cookies är textfiler som lagras på ett datorsystem via en webbläsare och gespbli räddad.

Många webbplatser och servrar använder cookies. Många cookies innehåller ett så kallat cookie-ID. Ett cookie-ID är en unik identifierare för cookien. Den består av en teckensträng genom vilken webbplatser och servrar kan tilldelas den specifika webbläsaren där cookien gespvar säkrad. Detta gör det möjligt för de besökta webbplatserna och servrarna att skilja den berörda personens individuella webbläsare från andra webbläsare som innehåller andra cookies. En specifik webbläsare kan kännas igen och identifieras via det unika cookie-ID.

Genom att använda cookies kan användarna av denna webbplats förses med mer användarvänliga tjänster som inte skulle vara möjliga utan cookie-inställningen.

Med hjälp av en cookie kan informationen och erbjudandena på vår webbplats optimeras för användaren. Som redan nämnts gör cookies det möjligt för oss att känna igen användarna av vår webbplats. Syftet med detta erkännande är att göra det lättare för användare att använda vår webbplats. Användaren av en webbplats som använder cookies måste t.exsweupprepas inte varje gång du besöker webbplatsen seine Ange åtkomstdata eftersom detta tas över av webbplatsen och cookien som lagras på användarens datorsystem. Ett annat exempel är kakan av en kundvagn i nätbutiken. Webbutiken kommer ihåg varorna som en kund har lagt i den virtuella varukorgen via en cookie.

Den registrerade kan när som helst förhindra att cookies ställs in via vår webbplats genom en motsvarande inställning av den använda webbläsaren och därigenom strider mot inställningen av cookies. Vidare kan redan inställda cookies raderas när som helst via en webbläsare eller andra program. Detta är möjligt i alla vanliga internetbläsare. Om den registrerade inaktiverar inställningen av cookies i den använda webbläsaren kan inte alla funktioner på vår webbplats vara fullt användbara.

Insamling av allmänna uppgifter och information

Webbplatsen registrerar varje gång webbplatsen nås av en registrerad eller en autautomatiserat system innehåller en rad allmänna data och information. Dessa allmänna data och information sparas i serverns loggfiler gespeich. De (1) webbläsartyper och versioner som används, (2) operativsystemet som används av åtkomstsystemet, (3) webbplatsen från vilken ett åtkomstsystem kommer åt vår webbplats (så kallad referrer), (4) underwebbplatserna, som nås via ett åtkomstsystem på vår webbplats kan kontrolleras, (5) datum och tid för åtkomst till webbplatsen, (6) en Internetprotokolladress (IP-adress), (7) Internetleverantören för åtkomstsystemet och (8) annan liknande data och information som används för att avvärja hot i händelse av attacker mot våra IT-system.

När vi använder dessa allmänna uppgifter och information drar vi inga slutsatser om den registrerade. Snarare krävs denna information för att (1) leverera innehållet på vår webbplats korrekt, (2) optimera innehållet på vår webbplats och reklam för den, (3) säkerställa den långsiktiga funktionaliteten hos våra IT-system och tekniken av vår webbplats och (4) för att förse brottsbekämpande myndigheter med den information som behövs för brottsbekämpning i händelse av en cyberattack. Vi utvärderar därför denna anonymt insamlade data och information statistiskt och med syftet att öka dataskyddet och datasäkerheten i vårt företag för att i slutändan säkerställa en optimal skyddsnivå för de personuppgifter vi behandlar. De anonyma uppgifterna i serverloggfilerna är separerade från alla personliga uppgifter som tillhandahålls av en drabbad person gespeich.

Registrering på vår hemsida

Den registrerade har möjlighet att registrera sig på den personuppgiftsansvariges webbplats genom att lämna personuppgifter. Vilka personuppgifter som överförs till behandlingsansvarig resultat från respektive inmatningsmask som används för registrering. De personuppgifter som den berörda personen anger samlas in uteslutande för internt bruk av den person som är ansvarig för behandling och för sina egna ändamål och gespeich. Den behandlingsansvarige kan lämna vidare till en eller flera handläggare, t.exsweär en pakettjänstleverantör, som även använder personuppgifterna uteslutande för internt bruk, vilket är hänförligt till den behandlingsansvarige.

Genom registrering på den personansvariges webbplats, IP-adressen som tilldelats den berörda personen av Internetleverantören (ISP), datum och tid för registrering gespeich. Dessa uppgifter lagras mot bakgrund av att detta är det enda sättet att förhindra missbruk av våra tjänster och, vid behov, möjliggöra att brott som har begåtts kan utredas. I detta avseende är lagringen av dessa uppgifter nödvändig för att skydda den person som är ansvarig för behandlingen. Dessa uppgifter kommer i princip inte att vidarebefordras till tredje part såvida det inte finns en laglig skyldighet att vidarebefordra dem eller vidarebefordran sker för åtal.

Registreringen av den registrerade under frivilligtger Syftet med att lämna personuppgifter är att den personuppgiftsansvarige ska erbjuda den registrerade innehåll eller tjänster som på grund av sakens natur endast kan erbjudas registrerade användare. Det står registrerade personer fritt att när som helst ändra de personuppgifter som lämnats vid registreringen eller att få dem helt raderade från den behandlingsansvariges databas.

Behandlingsansvarig ger varje registrerad när som helst enfrage information om vilka personuppgifter om den registrerade gespär säkrade. Vidare korrigerar eller raderar den personuppgiftsansvarige personuppgifter på begäran eller meddelande från vederbörande, förutsatt att det inte finns några lagstadgade lagringsskyldigheter som talar emot det. Hela MitaAnställda hos den personuppgiftsansvarige är tillgängliga för den registrerade som kontaktpersoner i detta sammanhang.

Kontaktalternativ via webbplatsen

På grund av lagreglering innehåller webbplatsen information som möjliggör snabb elektronisk kontakt till vårt företag och direkt kommunikation med oss, vilket även innefattar en allmän adress för så kallad elektronisk post (e-postadress). Om en berörd person kontaktar den person som ansvarar för behandling via e-post eller via ett kontaktformulär kommer de personuppgifter som personen i fråga överför att behandlas automatisk gespeich. Sådant på frivillig basisger Grunden för personuppgifter som överförs av en registrerad till den personuppgiftsansvarige i syfte att behandla eller kontakta den registrerade gespeich. Dessa personuppgifter kommer inte att vidarebefordras till tredje part.

Kommentarfunktion på bloggen på Internetsidan

Vi erbjuder användare på en blogg, som finns på kontrollantens webbplatsfindet, möjligheten att lämna individuella kommentarer på enskilda blogginlägg. En blogg är en portal som drivs på en webbplats, vanligtvis allmänt tillgänglig, där en eller flera personer som bloggarger eller webbbloggger nämnas, lägga upp artiklar eller skriva ner tankar i så kallade blogginlägg. Blogginläggen kan vanligtvis kommenteras av tredje part.

Om en berörd person lämnar en kommentar i bloggen som publiceras på denna webbplats, utöver kommentarerna som lämnats av den berörda personen, registreras även information om tidpunkten då kommentaren skrevs in och användarnamnet (pseudonym) som den berörda personen valt g.espsparas och publiceras. Dessutom loggas IP-adressen som tilldelats av Internet Service Provider (ISP) till den registrerade. IP-adressen lagras av säkerhetsskäl och i det fall den berörda personen kränker tredje parts rättigheter eller lägger upp olagligt innehåll genom att lämna en kommentar. Lagringen av dessa personuppgifter ligger därför i den behandlingsansvariges eget intresse, så att denne kan frikänna sig själv vid brott mot lagen. Dessa insamlade personuppgifter kommer inte att vidarebefordras till tredje part såvida inte en sådan överföring krävs enligt lag eller tjänar den person som ansvarar för behandlingens rättsliga försvar.

Gravatar

Automatics Gravatar-tjänst används för kommentarer. Gravatar jämför din e-postadress och - om du är registrerad där - visar din avatarbild bredvid kommentaren. Om du inte är registrerad kommer ingen bild att visas. Det bör noteras att alla registrerade WordPress-användare automatiskt också registreras hos Gravatar. Detaljer om Gravatar: https://de.gravatar.com

värd

Hostingtjänsterna vi använder tjänar till att tillhandahålla följande tjänster: InfraStruktur- och plattformstjänster, datorkapacitet, lagringsutrymme och databastjänster, säkerhetstjänster och tekniska underhållstjänster som vi använder för att driva detta onlineerbjudande.

Här behandlar vi eller enligt våra hosting leverantör inventeringsdata, kontaktinformation, datainnehåll, kontraktsdata, användnings meta och kommunikationsdata från kunder, potentiella kunder och besökare på denna webbplats på grundval av våra legitima intressen på ett effektivt och säkert tillhandahållande av denna webbplats. Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO samband med Art. 28 DSGVO (slutlig orderbehandling fördraget).

Rutinmässig radering och blockering av personuppgifter

Den bearbetade uppgifter controller och lagrar personuppgifter i fråga endast för den tid som krävs för att uppnå lagrings syftet personen eller om det tillåts av EU: s direktiv och förordningar givare eller andra lagstiftare i lagar eller förordningar till vilka den registeransvarige tillhandahölls.

Om syftet med lagring inte längre gäller eller om en lagringstid som fastställts av den europeiska lagstiftaren för direktiv och förordningar eller annan behörig lagstiftare löper ut, kommer personuppgifterna att vara rutinmässigt och i enlighet med lagstadgade bestämmelser.espfelaktigt eller raderat.

Den berörda personens rättigheter

 • a) Rätt till bekräftelse

  Varje registrerad har detta från den europeiska direktiv- och förordningsgivarengerbeviljats ​​rätt att begära bekräftelse från den personuppgiftsansvarige om huruvida personuppgifter som rör dem behandlas. Om en berörd person vill utnyttja denna rätt till bekräftelse kan denne kontakta en MitaKontakta handläggningsansvarig.

 • b) Rätt till information

  Varje person som berörs av behandlingen av personuppgifter har rätt som beviljats ​​av den europeiska lagstiftaren att när som helst få kostnadsfri information från den person som är ansvarig för behandlingen seiner Person gespverifierade personuppgifter och en kopia av denna information. Dessutom har den europeiska lagstiftaren för direktiv och förordningar gett den registrerade tillgång till följande information:

  • förädlingsändamål
  • De kategorier av personuppgifter som behandlas
  • mottagarnager eller kategorier av mottagaregern till vem personuppgifterna har lämnats ut eller kommer att lämnas ut, särskilt till mottagaregern i tredjeländer eller med internationella organisationer
  • om möjligt, den planerade varaktigheten för vilken personuppgifterna gespeller, om det inte är möjligt, kriterierna för att fastställa den varaktigheten
  • Förekomsten av en rätt att rätta till eller radera personuppgifterna om honom eller av en begränsning av behandlingen av den ansvariga personen eller om rätten att göra invändningar mot sådan behandling
  • förekomsten av en rätt att överklaga till en tillsynsmyndighet
  • om personuppgifterna inte samlas in från den registrerade: All tillgänglig information om källan till uppgifterna
  • existensen av en autautomatiserade beslutfin22 och 1 DS-GVO och - åtminstone i dessa fall - meningsfull information om logiken i fråga samt omfattningen och de avsedda effekterna av sådan behandling för den registrerade

  Dessutom har den registrerade rätt att få tillgång till huruvida personuppgifter har överförts till ett tredjeland eller till en internationell organisation. Om så är fallet har den registrerade rätten att få information om lämpliga garantier i samband med överföringen.

  Om en registrerad vill utnyttja denna rätt till information kan denne kontakta en MitaKontakta handläggningsansvarig.

 • c) Rätt till rättelse

  Varje person som berörs av behandlingen av personuppgifter har rätt som ges av det europeiska direktivet och förordningsgivaren till omedelbar rättelse av felaktigheter som rör demger att begära personuppgifter. Vidare har den registrerade rätt att, med beaktande av ändamålen med behandlingen, fullbordandet ofullständigtger att begära ut personuppgifter – även genom en kompletterande deklaration.

  Om en registrerad vill utöva denna rätt till rättelse kan denne kontakta en MitaKontakta handläggningsansvarig.

 • d) Rätt till avbokning (rätt att glömma)

  Varje person inblandad i behandlingen av personuppgifter har rätt beviljats ​​av EU: s politik och lagstiftaren att kräva att den person som ansvarar att de personuppgifter som berör dem kommer att tas bort omedelbart, om inte något av följande skäl gäller och i den mån behandlingen inte behövs:

  • Personuppgifterna har samlats in för sådana ändamål eller bearbetats på annat sätt, för vilka de inte längre är nödvändiga.
  • Den registrerade återkallar tillstånd som behandling av Art. 6 para. 1 led a DS-GMO eller Art. 9 para. 2 led a DS-GMO stöds och det finns en brist på annars rättslig grund för behandlingen.
  • Den registrerade invänder mot behandlingen i enlighet med artikel 21 GDPR och det finns inga tvingande legitima skäl för behandlingen, eller så invänder den registrerade mot behandlingen i enlighet med artikel 1 GDPR a.
  • Personuppgifterna behandlades olagligen.
  • Raderingen av personuppgifter är nödvändig för att uppfylla en laglig skyldighet enligt unionslagstiftning eller nationell lagstiftning som den registeransvarige är föremål för.
  • Personuppgifterna samlades i samband med informationssamhällstjänster som erbjuds i enlighet med artikel 8 1 DS-GVO.

  Om något av ovanstående skäl gäller och en registrerad begär radering av personuppgifter, vilket gespär kalibrerade kan hon kontakta en MitaKontakta handläggningsansvarig. MitaArbetaren kommer att se till att begäran om radering efterlevs omedelbart.

  Om personuppgifterna har offentliggjorts och vårt företag, som ansvarig person, är skyldigt att radera personuppgifterna i enlighet med artikel 17 st 1 DS-GVO, ska vi vidta lämpliga åtgärder, inklusive tekniska åtgärder, med beaktande av den tillgängliga tekniken och implementeringskostnaderna, för att informera de databehandlingsansvariga som behandlar de publicerade personuppgifterna att den berörda personen har begärt radering av alla länkar till dessa personuppgifter eller kopior eller repliker av dessa personuppgifter från dessa andra personer ansvarig för databehandling, i den mån behandlingen inte krävs krävs. MitaArbetaren kommer att ordna vad som är nödvändigt i enskilda fall.

 • e) Rätt till begränsning av bearbetning

  En person som påverkas av behandlingen av personuppgifter har rätten, som beviljats ​​av det europeiska direktivet och tillsynsmyndigheten, att kräva att den registeransvarige begränsar behandlingen om något av följande villkor gäller:

  • Näkerheten hos personuppgifterna ifrågasätts av den registrerade under en tidsperiod som gör det möjligt för den registeransvarige att verifiera riktigheten av personuppgifterna.
  • Behandlingen är olaglig, den registrerade vägrar att radera personuppgifterna och begär i stället begränsningen av användningen av personuppgifter.
  • Den ansvariga behöver inte personuppgifterna i syfte att behandla längreger, men den registrerade behöver det för att hävda, utöva eller försvara rättsliga anspråk.
  • Den berörda personen har invändning mot bearbetningsansökan Art 21 para 1 DS-GVO och det är ännu inte klart om de ansvariga personens berättigade skäl uppväger den berörda personen.

  Om något av ovanstående villkor är uppfyllt och en registrerad begär begränsning av personuppgifter som gespär kalibrerade kan hon kontakta en MitaKontakta handläggningsansvarig. Mitaarbetstagaren kommer att se till att behandlingen begränsas.

 • f) Dataöverförbarhet

  Varje person som berörs av behandlingen av personuppgifter har rätt, beviljad av den europeiska direktiv- och förordningsgivaren, att få de personuppgifter som rör dem, som den berörda personen har lämnat till en ansvarig person, på ett strukturerat, gemensamt och maskinellt sätt. läsbart format. Du har också rätt att överföra dessa uppgifter till en annan ansvarig utan hinder från den ansvarig person till vilken personuppgifterna lämnades, förutsatt att behandlingen grundar sig på samtycke i enlighet med artikel 6 paragraf 1 Letter a DS-GVO eller artikel 9 bokstav a DS-GVO eller på ett kontrakt i enlighet med artikel 2 bokstav b DS-GVO och behandlingen med hjälp av autautomatiserade förfaranden, under förutsättning att behandlingen inte är nödvändig för att utföra en uppgift som är av allmänt intresse eller i myndighetsutövning som har ålagts den ansvarige.

  Ferner hatt die bei der Ausübung betroffen tills Persona ihres Rechts auf Datenübertragbarkeit Gemäß Art. 20 Abs. 1 DS-GVO das Recht, zu erwirk att, dass die personenbezogen Dat direkt von einem verantwortlich ögonblicket einen anderen verantwortlich den übermittelt werden, soweit diese tech machbar ist und sofern hiervo nicht die Rechte und Freiheit som anderer Personen beeinträchtigt werden.

  Den berörda personen kan när som helst kontakta oss för att hävda rätten till dataportabilitet.

 • g) Rätt till invändning

  Jet von der Verarbeitung personenbezogen Datum betroffen tills person hatt das vom Europäische den Richtlinien- enligt Verordnungsgeb är gewährt till Recht, AUS Grande från dör sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit gegen die Verarbeitung har betreffend är personenbezogen datum, die aufgrund von Art. 6 Abs. 1 Buchstaben e Oder f DS-GVO erfolgt den Widerspruch einzuleg. Dies gilt auch für ein auf diese Bestimmungen gestütztes Profiling.

  Vi behandlar inte längre personuppgifterna i händelse av en invändning, såvida vi inte kan visa övertygande legitima skäl för behandlingen som överväger den registrerades intressen, rättigheter och friheter, eller behandlingen tjänar till att hävda, utöva eller försvara rättsliga anspråk.

  Om vi ​​behandlar personuppgifter för att bedriva direktreklam har den berörda personen rätt att när som helst invända mot behandling av personuppgifter för sådana ändamålger att lägga in reklam. Detta gäller även profilering i den mån den är förknippad med sådan direktreklam. Om den registrerade motsätter sig behandling för direktmarknadsföringsändamål kommer vi inte längre att behandla personuppgifterna för dessa ändamål.

  Dessutom har den registrerade rätt att, av skäl som härrör från deras särskilda situation, invända mot behandlingen av personuppgifter som rör dem för vetenskapliga eller historiska forskningsändamål eller för statistiska ändamål i enlighet med artikel 89 GDPR-objekt, om inte sådan behandling är nödvändig för att fullgöra en uppgift i det allmännas intresse.

  För att utöva rätten att göra invändningar kan den registrerade kontakta valfri Mitakontakta arbetare. Den registrerade är även fri att i samband med användning av informationssamhällets tjänster, trots direktiv 2002/58/EG, utöva sin rätt att invända med hjälp av autatt utöva automatiserade procedurer med hjälp av tekniska specifikationer.

 • h) Autautomatiserade beslut i enskilda ärenden inklusive profilering

  Varje person som berörs av behandlingen av personuppgifter har den rättighet som ges av det europeiska direktivet och förordningsgivaren, inte enbart en till en autautomatiserad behandling - inklusive profilering - för att bli föremål för ett beslut som ger rättsverkningar avseende den eller på liknande sätt väsentligt påverkar den, förutsatt att beslutet (1) inte är nödvändigt för att ingå eller fullgöra ett avtal mellan den registrerade och den personuppgiftsansvarige , eller (2) är tillåten på grundval av unionslagstiftning eller medlemsstatslagstiftning som den ansvariga personen lyder under och denna lagstiftning innehåller lämpliga åtgärder för att skydda den registrerades rättigheter och friheter och legitima intressen, eller (3) med uttryckligt samtycke från den registrerade han följer.

  Om beslutet (1) är nödvändigt för att ingå eller fullgöra ett avtal mellan den registrerade och en personuppgiftsansvarig, eller (2) det är baserat på den registrerades uttryckliga samtycke, ska vi vidta lämpliga åtgärder för att skydda den registrerades rättigheter och friheter och legitima intressen, inklusive åtminstone rätten att få mänskligt ingripande från den registeransvariges sida, att uttrycka sin åsikt och att bestrida beslutet.

  Önskar den registrerade ha rättigheter i förhållande till authävda automatiserade beslut kan du kontakta en MitaKontakta handläggningsansvarig.

 • i) Rätt att återkalla ett samtycke om dataskydd

  Jet von der Verarbeitung personenbezogen Datum tills betroffen Person hatten das Europäische den Richtlinien- vom Recht und Verordnungsgeb till gewährt, eine Einwilligung jederzeit zu Daten zur Verarbeitung personenbezogen är Widerruf det.

  Om den registrerade vill hävda sin rätt att återkalla samtycke kan de kontakta en MitaKontakta handläggningsansvarig.

Rättslig grund för behandling

Art 6 lit. en DS-GVO tjänar vårt företag som den rättsliga grunden för behandlingsverksamhet där vi får samtycke för ett specifikt behandlingsändamål. Om behandlingen av personuppgifter är nödvändig för att fullgöra ett avtal som den registrerade är part i, såsom detta exempelsweOm så är fallet med bearbetningsverksamheter som är nödvändiga för leverans av varor eller tillhandahållande av annan tjänst eller motprestation, baseras bearbetningen på artikel 6 Ilit. b GDPR. Detsamma gäller sådana bearbetningsverksamheter som är nödvändiga för att genomföra åtgärder före avtal, till exempel i ärenden av enfratill våra produkter eller tjänster. Är vårt företag föremål för en rättslig skyldighet som kräver behandling av personuppgifter, som t.exsweOm det ska uppfylla skatteplikter grundar sig behandlingen på artikel 6 Ilit. c GDPR. I sällsynta fall kan behandlingen av personuppgifter bli nödvändig för att skydda den registrerades eller en annan fysisk persons vitala intressen. Detta skulle vara ett exempelsweDetta skulle vara fallet om en besökare skadades i vårt företag och hans namn, ålder, seine Sjukförsäkringsuppgifter eller annan viktig information skulle behöva lämnas vidare till en läkare, sjukhus eller annan tredje part. Då skulle behandlingen grundas på artikel 6 Ilit. d GDPR-baserad.
I slutändan skulle bearbetningsoperationer kunna baseras på artikel 6 Ilit. f DS-GVO. Behandlingsverksamhet som inte omfattas av någon av de ovan nämnda rättsliga grunderna baseras på denna rättsliga grund om behandlingen är nödvändig för att skydda ett legitimt intresse hos vårt företag eller en tredje part, förutsatt att personens intressen, grundläggande rättigheter och grundläggande friheter. berörda inte råder. Sådan behandling är tillåten för oss särskilt eftersom de har nämnts specifikt av den europeiska lagstiftaren. I detta avseende ansåg han att ett berättigat intresse kunde antas om den registrerade är kund till den ansvarige (skäl 47 meningen 2 DS-GVO).

Berättigade intressen av behandling som eftersträvas av den registeransvarige eller en tredje part

Baseras behandlingen av personuppgifter på artikel 6 Ilit. f DS-GVO är vårt berättigade intresse av att bedriva vår verksamhet till förmån för alla våra Mitaarbetare och våra aktieägare.

Varaktighet för vilken personuppgifterna gespbli räddad

Kriterium das für die Dauer von der Speicherung personenbezogen Dat ist die jeweiligen Gesetzliche Aufbewahrungsfrist. Nach Ablauf der Frist werden die Daten routinemäßig entsprechenden gelöscht, sofern oder sie nicht mehr zur Vertragserfüllung Vertragsanbahnung erforderlich sind.

Lagliga eller avtalsmässiga bestämmelser för tillhandahållande av personuppgifter; Nödvändighet för ingående av kontraktet; Skyldighet för den registrerade att tillhandahålla personuppgifterna; möjliga konsekvenser av bristande avsättning

Vi förtydligar att tillhandahållandet av personuppgifter delvis krävs enligt lag (t.ex. skattebestämmelser) eller kan också härröra från avtalsbestämmelser (t.ex. information om avtalsparten).
Ibland kan det vara nödvändigt att ett avtal ingås om att en berörd person gör personuppgifter tillgängliga för oss, vilka sedan måste behandlas av oss. Den berörda personen är ett exempelsweise är skyldig att förse oss med personuppgifter om vårt företag ingår ett avtal med det. Underlåtenhet att tillhandahålla personuppgifterna skulle innebära att avtalet med den registrerade inte kunde ingås.
Innan personuppgifter lämnas av den registrerade måste den registrerade kontakta någon av våra Mitakontakta arbetare. VåritaArbetstagaren klargör för den registrerade från fall till fall om tillhandahållandet av personuppgifterna krävs enligt lag eller avtal eller är nödvändigt för ingående av avtalet, om det finns en skyldighet att tillhandahålla personuppgifterna och vad konsekvenserna skulle bli om personuppgifterna inte lämnades.

passerar en autautomatiserade beslutfindynga

Som ett ansvarsfullt företag klarar vi oss utan en automatiska beslutfinbildande eller profilering.

Allmänna kakor

Följande kakor är bland de tekniskt nödvändiga kakorna.

Cookies från WordPress

Namn ändamål giltighet
wordpress_test_cookie Denna cookie avgör om användningen av cookies har inaktiverats i webbläsaren. Lagringsperiod: Fram till slutet av webbläsarsessionen (raderas när du stänger din webbläsare). Session Test
PHPSESSID Denna cookie sparar din nuvarande session med avseende på PHP-applikationer och säkerställer därmed att alla funktioner på denna webbplats, som är baserade på PHP-programmeringsspråket, kan visas i sin helhet. Lagringsperiod: Fram till slutet av webbläsarsessionen (raderas när du stänger din webbläsare). Session Test
wordpress_akm_mobile Dessa cookies används endast för WordPress-administrationsområdet. 1 år
wordpress_logged_in_akm_mobile Dessa cookies används endast för WordPress-administrationsområdet och gäller inte andra webbplatsbesökare. Session Test
wp-inställningar-akm_mobile Dessa cookies används endast för WordPress-administrationsområdet och gäller inte andra webbplatsbesökare. Session Test
wp-inställningar-tid-akm_mobile Dessa cookies används endast för WordPress-administrationsområdet och gäller inte andra webbplatsbesökare. Session Test
ab används för A / B-testning av nya funktioner. Session Test
akm_mobile lagrar om besökaren vill se mobilversionen av en webbplats. 1 dagar

Cookies från GDPR AIO för WordPress

Namn ändamål giltighet
dsgvoaio Denna LocalStorage-nyckel / värde sparar vilka tjänster användaren har godkänt eller inte. variabel
_unik Denna LocalStorage-nyckel/värde lagrar ett genererat ID så att användarens opt-in/opt-out-åtgärder kan dokumenteras. ID kommer att anonymiseras gespeich. variabel
dsgvoaio_create Den här LocalStorage-nyckeln / värdet sparar tiden då _uniqueuid genererades. variabel
dsgvoaio_vgwort_disable Den här LocalStorage-nyckeln / värdet lagrar om VG Wort Standard-tjänsten är tillåten eller inte (inställning av webbplatsoperatören). variabel
dsgvoaio_ga_disable Denna LocalStorage-nyckel / värde lagrar om Google Analytics Standard-tjänsten är tillåten eller inte (inställning av webbplatsoperatören). variabel

 

Google reCAPTCHA

Vi använder Google reCAPTCHA från Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA) för att förhindra spam.

Den rättsliga grunden för användning är artikel 6 (1) f (lagligheten i behandlingen), eftersom det finns ett legitimt intresse av att skydda denna webbplats från bots och spam.

reCAPTCHA är en gratistjänst som skyddar webbplatser från spam och missbruk. Den använder avancerade riskanalystekniker för att skilja människor och bots åt. Med det nya API:et kommer ett betydande antal av dina giltiga mänskliga användare att klara reCAPTCHA-utmaningen utan att behöva lösa en CAPTCHA. Vi använder reCAPTCHA för att säkra formulär.

Genom att använda reCAPTCHA överförs data till Google, som Google använder för att avgöra om besökaren är en människa eller en (spam)bot. Du kan ta reda på vilken data som samlas in av Google och vad denna data används till https://policies.google.com/privacy?hl=de-AT läsa.
Du kan läsa användarvillkoren för Googles tjänster och produkter på https://policies.google.com/terms?hl=de-AT läsa.

Google reCAPTCHA cookies

Namn ändamål giltighet
rc::a,rc::b,rc::c,rc::d-15#,NID,IDE,1P_JAR,ANID,CONSENT,DV Dessa cookies används för att skilja mellan människor och bots. variabel

 

Youtube

Vi använder YouTube-videotjänsten från YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA på denna webbplats.

Genom att gå till sidor på vår webbplats som har integrerade YouTube-videor överförs data till YouTube, tespsparas och utvärderas.
Om du har ett YouTube-konto och är inloggad kommer denna information att skickas till ditt personliga konto och gesptilldelas verifierade data.

Du kan läsa om vilken data som samlas in av Google och vad denna data används till på https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/ .

Cookies från Youtube

Namn ändamål giltighet
SID Google använder cookies som NID och SID cookies för att anpassa annonsering på Googles produkter som Google Sök. Google använder sådana cookies för att registrera dina senaste sökningar, till exempelfragener, dina tidigare interaktioner med en annonsörs annonser eller sökresultat och dina besök på en annonsörs webbplats. Detta gör att Google kan visa individuellt anpassade annonser på Google. Andra Google-produkter som YouTube eller Doubleclick använder också dessa cookies för att välja mer relevant reklam. 1 år
VISITOR_INFO1_LIVE Detta är en cookie som YouTube ställer in för att beräkna användarens bandbredd. Denna information används för att avgöra om användaren ska använda det nya eller gamla spelargränssnittet. upp till 365 dagar
PREF Med denna cookie, användarens preferenser och annan information gespeich. Detta inkluderar i synnerhet det föredragna språket, antalet sökresultat som ska visas på sidan och beslutet om Googles SafeSearch-filter ska aktiveras eller inte. 5 år
APISID YouTube är en plattform för att tillhandahålla och publicera videor och tillhör Google. YouTube samlar in användardata via videor inbäddade på webbplatser, som slås samman med profildata från andra Google-tjänster. Detta gör att webbplatsbesökare kan ses riktad reklam på ett brett utbud av våra egna och tredje parts webbplatser. 10 år
YSC Denna cookie sätts av videotjänsten YouTube på webbplatser med inbäddade YouTube-videor. 1 år
GPS YouTube är en plattform för att tillhandahålla och publicera videor och tillhör Google. YouTube samlar in användardata via videor inbäddade på webbplatser, som slås samman med profildata från andra Google-tjänster. Detta gör att webbplatsbesökare kan ses riktad reklam på ett brett utbud av våra egna och tredje parts webbplatser. 1 dagar
SSID Källa: OneTrust. YouTube är en plattform för att tillhandahålla och publicera videor och tillhör Google. YouTube samlar in användardata via videor inbäddade på webbplatser, som slås samman med profildata från andra Google-tjänster. Detta gör att webbplatsbesökare kan ses riktad reklam på ett brett utbud av våra egna och tredje parts webbplatser. 1 år
LOGIN_INFO YouTube är en plattform för att tillhandahålla och publicera videor och tillhör Google. YouTube samlar in användardata via videor inbäddade på webbplatser, som slås samman med profildata från andra Google-tjänster. Detta gör att webbplatsbesökare kan ses riktad reklam på ett brett utbud av våra egna och tredje parts webbplatser. 2 år
SAPISID Denna domän ägs av Google Inc. Även om Google främst är känd som en sökmotor, erbjuder företaget ett brett utbud av produkter och tjänster. Den huvudsakliga inkomstkällan är dock reklam. Google spårar användarnas rörelser i stor utsträckning, både genom sina egna produkter och webbplatser och genom olika tekniker som är inbäddade i miljontals webbplatser runt om i världen. 1 år
HSID Används av Google tillsammans med SID för att verifiera Googles användarkonto och senaste inloggningstid https://polies.google.com/technologies/types?hl=de 1 år

 

Matomo (tidigare Piwik)

Denna webbplats använder webbanalystjänsten Matomo (tidigare Piwik) för att analysera och regelbundet förbättra användningen av vår webbplats. Vi kan använda statistiken som erhålls för att förbättra vårt erbjudande och göra det mer intressant för dig som användare. Den rättsliga grunden för att använda Matomo är artikel 6 paragraf 1 f GDPR.

För detta AusweCookies lagras på din dator gespeich. AUsweDu kan ställa in skydd genom att radera befintliga cookies och förhindra lagring av cookies. Om du förhindrar lagring av cookies vill vi påpeka att du kanske inte kan använda denna webbplats i dess fulla omfattning. Förhindrande av lagring av cookies är möjligt genom inställningen i din webbläsare.

Den här webbplatsen använder Matomo med tillägget "AnonymizeIP". Detta gör att IP-adresser vidarebehandlas i förkortad form, så att direkt personlig referens kan uteslutas. IP-adressen som överförs av din webbläsare med Matomo kommer inte att slås samman med annan data som samlas in av oss.

Matomo-programmet är ett projekt med öppen källkod. Information från tredjepartsleverantören om dataskydd finns på https://matomo.org/privacy/

Cookies av Matomo

Namn ändamål giltighet
_pk_id Besöks-ID som används av Matomo för att känna igen återkommande besökare. 13 månader
_pk_ref Innehåller information om besökarens hänvisare. 6 månader
_pk_ses, _pk_cvar, _pk_hsr Sessionscookies behåller statusen "aktiv" i 30 minuter efter användarens senast spårade åtgärd. Efter 30 minuter anses besöket vara avslutat. 30 Minuten
att piwik_nore Cookien sätts när en användare förbjuder användningen av Matomo för spårning. När cookien väl är inställd skickas ingen data om användaren till Matomos server. 2 år
(125 besök)