Polityka prywatności

Polityka prywatności i plików cookies

Status: 03.03.2024

Jest nam bardzo miło, że zainteresowałeś się naszą firmą. Ochrona danych ma dla kierownictwa szczególnie wysoki priorytet. Korzystanie z serwisu jest zasadniczo możliwe bez podawania danych osobowych. Jeśli jednak osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać ze specjalnych usług firmy za pośrednictwem naszej strony internetowej, przetwarzanie danych osobowych może okazać się konieczne. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne i nie ma podstawy prawnej do takiego przetwarzania, co do zasady uzyskujemy zgodę osoby, której dane dotyczą.

Przetwarzanie danych osobowych m.insweImię i nazwisko, adres, adres e-mail lub numer telefonu osoby, której dane dotyczą, są zawsze zgodne z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych oraz zgodnie z obowiązującymi nas krajowymi przepisami o ochronie danych. Za pomocą niniejszego oświadczenia o ochronie danych nasza firma pragnie poinformować opinię publiczną o rodzaju, zakresie i celu danych osobowych, które gromadzimy, wykorzystujemy i przetwarzamy. Ponadto osoby, których dane dotyczą, są informowane o przysługujących im prawach za pomocą niniejszego oświadczenia o ochronie danych.

Jako osoba odpowiedzialna za przetwarzanie wdrożyliśmy liczne środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić jak najpełniejszą ochronę danych osobowych przetwarzanych za pośrednictwem tej strony internetowej. Niemniej jednak internetowe transmisje danych mogą generalnie mieć luki w zabezpieczeniach, tak że nie można zagwarantować absolutnej ochrony. Z tego powodu każda osoba, której dane dotyczą, może przetwarzać dane osobowe w inny sposób, npswenależy przesłać do nas telefonicznie.

definicje

Oświadczenie o ochronie danych opiera się na terminach stosowanych przez europejskiego prawodawcę w odniesieniu do dyrektyw i rozporządzeń w momencie przyjęcia ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO). Nasze oświadczenie o ochronie danych powinno być czytelne i zrozumiałe zarówno dla opinii publicznej, jak i dla naszych klientów i partnerów biznesowych. Aby to zapewnić, chcielibyśmy wcześniej wyjaśnić używaną terminologię.

W niniejszej polityce prywatności stosujemy następujące warunki, w tym między innymi:

 • a) dane osobowe

  Dane osobowe to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej (zwanej dalej „osobą, której dane dotyczą”). Osoba fizyczna jest uważana za możliwą do zidentyfikowania, jeżeli bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności poprzez przypisanie do identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub do jednej bądź kilku cech szczególnych, wyrażenie można zidentyfikować fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość tej osoby fizycznej.

 • b) zainteresowana osoba

  Dotknięta osoba to każda zidentyfikowana lub możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna, której dane osobowe są przetwarzane przez administratora.

 • c) przetwarzanie

  Przetwarzaniem jest każdy z pomocą lub bez autProces realizowany przy użyciu zautomatyzowanych procesów lub dowolnego takiego ciągu procesów w związku z danymi osobowymi, taki jak zbieranie, utrwalanie, porządkowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptacja lub modyfikacja, odczytywanie,fragen, wykorzystanie, ujawnienie poprzez przekazanie, dystrybucję lub jakąkolwiek inną formę udostępniania, porównywania lub łączenia, ograniczania, usuwania lub niszczenia.

 • d) Ograniczenie przetwarzania

  Ograniczeniem przetwarzania jest oznaczenie gespprzechowywanych danych osobowych w celu ograniczenia ich przyszłego przetwarzania.

 • e) profilowanie

  Profilowanie jest wszelkiego rodzaju autZautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych, które polega na wykorzystaniu tych danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności aspektów związanych z wykonywaniem pracy, sytuacją ekonomiczną, zdrowiem, preferencjami osobistymi, zainteresowaniami, wiarygodnością, zachowaniem, miejscem pobytu lub lokalizacjąsweanalizować lub przewidywać zmianę tej osoby fizycznej.

 • f) Pseudonimizacja

  Pseudonymization jest przetwarzanie danych osobowych w sposób, w którym dane osobowe mogą być już przypisany do konkretnego tematu bez pomocy dodatkowych informacji, o ile te dodatkowe informacje przechowywane oddzielnie i środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia, że ​​dane osobowe nieprzypisane do zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.

 • (g) kontroler lub kontroler

  Osobą odpowiedzialną lub odpowiedzialną za przetwarzanie jest osoba fizyczna lub prawna, organ, instytucja lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi decyduje o celach i środkach przetwarzania danych osobowych. Jeżeli cele i sposoby tego przetwarzania są określone przez prawo Unii lub prawo państw członkowskich, osoba odpowiedzialna możeswemogą obowiązywać szczegółowe kryteria seiner wyznaczenie może zostać przewidziane zgodnie z prawem unijnym lub prawem państw członkowskich.

 • h) procesor

  Osoba przetwarzająca jest osobą fizyczną lub prawną, organem publicznym, agencją lub innym podmiotem przetwarzającym dane osobowe w imieniu administratora danych.

 • i) odbiorcager

  odbiorcager jest osobą fizyczną lub prawną, organem publicznym, jednostką lub innym podmiotem, któremu ujawnia się dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest stroną trzecią, czy też nie. Organy, które mogą otrzymywać dane osobowe w kontekście konkretnego zlecenia dochodzeniowego na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, nie są jednak uważane za odbiorcówger.

 • j) strony trzecie

  Trzeci jest osobą fizyczną lub prawną, władzę publiczną, agencję lub inny organ niebędący podmiotem danych, kontroler, procesor i osoby, które są uprawnione pod bezpośrednim zwierzchnictwem administratora danych lub przetwarzającego do przetwarzania danych osobowych.

 • k) Zgoda

  Zgoda jest dobrowolna dla dowolnego konkretnego przypadku i jednoznacznie dostarczona przez podmiot danych informowany sposób wyrażania woli w formie oświadczenia lub innej rozpoznawalnej pozytywnej czynności przez które rozumie się osobę, że zgadzają się na przetwarzanie danych osobowych dotyczących jest.

Nazwa i adres kontrolera

Odpowiedzialny w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, w pozostałych przypadkachger prawa ochrony danych obowiązujące w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz inne przepisy o charakterze ochrony danych to:

Detlefa Müllera-Bölinga

Heussstraße 47

52078 Akwizgran - Niemcy

Telefon: 01725207729

E-mail: 

Pliki Cookies

Witryny używają plików cookie. Pliki cookies to pliki tekstowe, które zapisywane są w systemie komputerowym za pośrednictwem przeglądarki internetowej i gespuratować się.

Wiele stron internetowych i serwerów używa plików cookie. Wiele plików cookie zawiera tak zwany identyfikator pliku cookie. Identyfikator pliku cookie to unikalny identyfikator pliku cookie. Składa się z ciągu znaków, za pomocą którego strony internetowe i serwery mogą być przypisane do konkretnej przeglądarki internetowej, w której plik cookie gespzostał zabezpieczony. Dzięki temu odwiedzane strony internetowe i serwery mogą odróżnić indywidualną przeglądarkę danej osoby od innych przeglądarek internetowych, które zawierają inne pliki cookie. Konkretną przeglądarkę internetową można rozpoznać i zidentyfikować za pomocą unikalnego identyfikatora pliku cookie.

Korzystając z plików cookie, użytkownicy tej witryny mogą świadczyć bardziej przyjazne dla użytkownika usługi, które nie byłyby możliwe bez ustawienia plików cookie.

Za pomocą pliku cookie informacje i oferty na naszej stronie internetowej mogą być optymalizowane dla użytkownika. Jak już wspomniano, pliki cookie umożliwiają nam rozpoznanie użytkowników naszej witryny. Celem tego wyróżnienia jest ułatwienie użytkownikom korzystania z naszego serwisu. Użytkownik serwisu korzystającego z plików cookies musi npswenie jest powtarzany przy każdej wizycie na stronie seine Wprowadź dane dostępowe, ponieważ są one przejmowane przez witrynę internetową i plik cookie zapisywany w systemie komputerowym użytkownika. Innym przykładem jest plik cookie koszyka w sklepie internetowym. Sklep internetowy zapamiętuje produkty, które Klient umieścił w wirtualnym koszyku za pomocą pliku cookie.

Podmiot danych może w każdej chwili uniemożliwić ustawienie plików cookie za pośrednictwem naszej strony internetowej za pomocą odpowiedniego ustawienia używanej przeglądarki internetowej iw związku z tym trwale przeczy ustawieniu plików cookie. Ponadto już ustawione pliki cookie można usunąć w dowolnym momencie za pośrednictwem przeglądarki internetowej lub innego oprogramowania. Jest to możliwe we wszystkich popularnych przeglądarkach internetowych. Jeśli podmiot danych dezaktywuje ustawienia plików cookie w używanej przeglądarce internetowej, nie wszystkie funkcje naszej strony internetowej mogą być w pełni użyteczne.

Zbieranie ogólnych danych i informacji

Witryna rejestruje każde wejście na witrynę przez osobę, której dane dotyczą, lub autzautomatyzowany system zawiera szereg ogólnych danych i informacji. Te ogólne dane i informacje są zapisywane w plikach dziennika serwera gespeich. (1) używane typy i wersje przeglądarek, (2) system operacyjny używany przez system dostępu, (3) stronę internetową, z której system dostępu uzyskuje dostęp do naszej strony internetowej (tzw. referrer), (4) podstrony, które są dostępne za pośrednictwem systemu dostępowego na naszej stronie internetowej, mogą być kontrolowane, (5) data i godzina dostępu do strony internetowej, (6) adres protokołu internetowego (adres IP), (7) dostawca usług internetowych systemu dostępowego oraz (8) inne podobne dane i informacje wykorzystywane do zapobiegania zagrożeniom w przypadku ataków na nasze systemy informatyczne.

Korzystając z tych ogólnych danych i informacji, nie wyciągamy żadnych wniosków na temat osoby, której dane dotyczą. Informacje te są raczej potrzebne do (1) prawidłowego dostarczania treści naszej strony internetowej, (2) optymalizacji zawartości naszej strony internetowej i jej reklamy, (3) zapewnienia długoterminowej funkcjonalności naszych systemów informatycznych i technologii naszej strony internetowej oraz (4) w celu dostarczenia organom ścigania informacji niezbędnych do egzekwowania prawa w przypadku cyberataku. Dlatego te anonimowo zebrane dane i informacje oceniamy statystycznie oraz w celu zwiększenia ochrony i bezpieczeństwa danych w naszej firmie, aby ostatecznie zapewnić optymalny poziom ochrony przetwarzanych przez nas danych osobowych. Anonimowe dane z plików dziennika serwera są oddzielone od wszystkich danych osobowych dostarczonych przez osobę, której dane dotycząespeich.

Rejestracja na naszej stronie internetowej

Osoba, której dane dotyczą, ma możliwość zarejestrowania się na stronie internetowej administratora poprzez podanie danych osobowych. To, jakie dane osobowe są przekazywane osobie odpowiedzialnej za przetwarzanie, wynika z odpowiedniej maski wprowadzania używanej do rejestracji. Dane osobowe wprowadzone przez osobę, której dane dotyczą, są zbierane wyłącznie do użytku wewnętrznego przez osobę odpowiedzialną za przetwarzanie i do jej własnych celów oraz gespeich. Osoba odpowiedzialna za przetwarzanie może przekazać jednemu lub kilku podmiotom przetwarzającym, npswejest dostawcą usług kurierskich, który również wykorzystuje dane osobowe wyłącznie do użytku wewnętrznego, co jest przypisane osobie odpowiedzialnej za przetwarzanie.

Rejestrując się na stronie internetowej osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie, adres IP przydzielony danej osobie przez dostawcę usług internetowych (ISP), datę i godzinę rejestracji gespeich. Dane te są przechowywane w kontekście tego, że jest to jedyny sposób, aby zapobiec niewłaściwemu korzystaniu z naszych usług i, jeśli to konieczne, umożliwić zbadanie popełnionych przestępstw. W tym zakresie przechowywanie tych danych jest niezbędne do ochrony osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie. Zasadniczo dane te nie będą przekazywane stronom trzecim, chyba że istnieje prawny obowiązek ich przekazania lub przekazanie ma na celu ściganie karne.

Rejestracja osoby, której dane dotyczą, jest dobrowolnager Celem podania danych osobowych jest umożliwienie administratorowi zaoferowania osobie, której dane dotyczą, treści lub usług, które ze względu na charakter sprawy mogą być oferowane wyłącznie zarejestrowanym użytkownikom. Osoby zarejestrowane mają możliwość zmiany danych osobowych podanych podczas rejestracji w dowolnym momencie lub całkowitego ich usunięcia z bazy danych osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie.

Osoba odpowiedzialna za przetwarzanie udziela każdej osobie, której dane dotyczą, w dowolnym momenciefrauzyskać informacje o tym, jakie dane osobowe dotyczące osoby, której dane dotyczą, gespsą zabezpieczone. Ponadto osoba odpowiedzialna za przetwarzanie poprawia lub usuwa dane osobowe na żądanie lub zawiadomienie osoby, której dane dotyczą, o ile nie istnieją żadne prawne obowiązki przechowywania stanowiące inaczej. Całość mitaPracownicy administratora danych są w tym kontekście dostępni dla osoby, której dane dotyczą, jako osoby kontaktowe.

Możliwość kontaktu za pośrednictwem strony internetowej

Ze względu na przepisy prawa strona internetowa zawiera informacje umożliwiające szybki kontakt elektroniczny z naszą firmą oraz bezpośrednią komunikację z nami, w tym również ogólny adres do tzw. poczty elektronicznej (adres e-mail). Jeżeli osoba, której dane dotyczą, skontaktuje się z osobą odpowiedzialną za przetwarzanie za pośrednictwem poczty elektronicznej lub formularza kontaktowego, przekazane przez nią dane osobowe będą przetwarzane automatyczny gespeich. Takie na zasadzie dobrowolnościger Podstawa danych osobowych przekazywanych przez osobę, której dane dotyczą, administratorowi danych w celu przetwarzania lub kontaktu z osobą, której dane dotyczą gespeich. Te dane osobowe nie będą przekazywane osobom trzecim.

Funkcja komentarzy na blogu na stronie internetowej

Oferujemy użytkownikom blog, który znajduje się na stronie internetowej administratorafindet, możliwość pozostawiania indywidualnych komentarzy pod poszczególnymi wpisami na blogu. Blog to portal prowadzony na stronie internetowej, zwykle publicznie dostępnej, w którym znajduje się jedna lub więcej osób prowadzących blogger lub blogu internetowymger zostać wymienionym, publikować artykuły lub zapisywać przemyślenia w tzw. wpisach na blogu. Wpisy na blogu mogą być zazwyczaj komentowane przez osoby trzecie.

Jeżeli osoba, której dane dotyczą, pozostawi komentarz na blogu opublikowanym na tej stronie internetowej, oprócz komentarzy pozostawionych przez osobę, której dane dotyczą, rejestrowana jest również informacja o czasie wpisania komentarza oraz nazwa użytkownika (pseudonim) wybrana przez osobę, której dane dotyczą gespzapisane i opublikowane. Ponadto rejestrowany jest również adres IP przydzielony osobie, której dane dotyczą, przez dostawcę usług internetowych (ISP). Adres IP jest zapisywany ze względów bezpieczeństwa oraz na wypadek, gdyby osoba, której dane dotyczą, naruszyła prawa osób trzecich lub zamieściła treści o charakterze bezprawnym poprzez pozostawienie komentarza. Przechowywanie tych danych osobowych leży zatem we własnym interesie osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie, tak aby mogła ona uniewinnić się w przypadku naruszenia prawa. Zebrane dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom trzecim, chyba że takie przekazanie jest wymagane przez przepisy prawa lub służy obronie prawnej osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie.

Gravatar

Do komentowania używana jest usługa Gravatar firmy Automatic. Gravatar porównuje Twój adres e-mail i - jeśli jesteś tam zarejestrowany - wyświetla Twoje zdjęcie awatara obok komentarza. Jeśli nie jesteś zarejestrowany, żaden obraz nie zostanie wyświetlony. Należy zauważyć, że wszyscy zarejestrowani użytkownicy WordPress są automatycznie rejestrowani w Gravatar. Szczegóły dotyczące Gravatara: https://de.gravatar.com

hosting

Usługi hostingowe, z których korzystamy, służą do świadczenia następujących usług: InfraUsługi struktury i platformy, pojemność obliczeniowa, przestrzeń dyskowa i usługi baz danych, usługi bezpieczeństwa i usługi konserwacji technicznej, z których korzystamy w celu obsługi tej oferty online.

Tu przetwarzać, lub według naszych danych inwentaryzacyjnych dostawca hostingu, dane kontaktowe, dane treści, dane dotyczą, dane o użytkowaniu, meta i transmisji danych od klientów, potencjalnych klientów i użytkowników tej strony internetowej na podstawie naszych uzasadnionych interesów w sposób skuteczny i bezpieczny świadczenia tej stronie. Art. 6 pkt 1 lit. f DSGVO w połączeniu z Art. 28 DSGVO (zawarcie umowy na wykonanie umowy).

Rutynowe usuwanie i blokowanie danych osobowych

Przetworzony administratora danych i przechowuje dane osobowe zainteresowanego tylko na okres niezbędny do osiągnięcia celu przechowywania osobiście lub jeśli jest to dozwolone przez europejskich dyrektyw i rozporządzeń dawców lub innych prawodawców w ustawodawstwo, któremu administrator danych został przewidziany.

Jeżeli cel przechowywania przestanie obowiązywać lub upłynie okres przechowywania określony przez europejskiego ustawodawcę w zakresie dyrektyw i rozporządzeń lub przez innego właściwego ustawodawcę, dane osobowe będą rutynowo i zgodnie z przepisami ustawowymi gespbłędne lub usunięte.

Prawa osoby zainteresowanej

 • a) Prawo do potwierdzenia

  Każda osoba, której dane dotyczą, ma to od europejskiego dawcy dyrektywy i rozporządzeniagerprzyznała prawo żądania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące. Jeśli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z tego prawa do potwierdzenia, może skontaktować się z MitaSkontaktuj się z osobą odpowiedzialną za przetwarzanie.

 • b) Prawo do informacji

  Każdej osobie, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, przysługuje przyznane przez ustawodawcę europejskiego prawo do uzyskania w dowolnym momencie bezpłatnej informacji od osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie seiner Osoba gespzweryfikowanych danych osobowych oraz kopię tych informacji. Ponadto europejski prawodawca dyrektyw i rozporządzeń zapewnił osobie, której dane dotyczą, dostęp do następujących informacji:

  • cele przetwarzania
  • kategorie przetwarzanych danych osobowych
  • odbiorcyger lub kategorii odbiorcówgern, którym dane osobowe zostały ujawnione lub zostaną ujawnione, w szczególności odbiorcomgern w krajach trzecich lub z organizacjami międzynarodowymi
  • jeśli to możliwe, planowany okres przechowywania danych osobowych gesplub, jeżeli nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego czasu trwania
  • istnienie prawa do sprostowania lub usunięcia danych osobowych dotyczących go lub ograniczenia przetwarzania przez osobę odpowiedzialną lub prawa do sprzeciwu wobec takiego przetwarzania
  • istnienie prawa do odwołania się do organu nadzorczego
  • jeżeli dane osobowe nie są zbierane od osoby, której dane dotyczą: Wszystkie dostępne informacje o źródle danych
  • istnienie jednego autzautomatyzowane decyzjefin22 i 1 DS-GVO oraz – przynajmniej w tych przypadkach – istotne informacje o zastosowanej logice oraz zakresie i zamierzonych skutkach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą

  Ponadto podmiot danych ma prawo dostępu do danych osobowych przekazywanych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. W takim przypadku osoba, której dane dotyczą, ma prawo uzyskać informacje o odpowiednich gwarancjach związanych z przeniesieniem.

  Jeśli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z tego prawa do informacji, może skontaktować się z MitaSkontaktuj się z osobą odpowiedzialną za przetwarzanie.

 • c) Prawo do sprostowania

  Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ma przyznane przez europejską dyrektywę i rozporządzenie prawo do niezwłocznego sprostowania dotyczących jej nieścisłościger zażądać danych osobowych. Ponadto osoba, której dane dotyczą, ma prawo, biorąc pod uwagę cele przetwarzania, uzupełnienia niekompletnegoger żądania danych osobowych – również za pomocą oświadczenia uzupełniającego.

  Jeżeli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z tego prawa do sprostowania, może skontaktować się z MitaSkontaktuj się z osobą odpowiedzialną za przetwarzanie.

 • d) Prawo do odwołania (prawo do bycia zapomnianym)

  Każda osoba dotknięta przetwarzaniem danych osobowych ma prawo przyznane przez europejskie dyrektywy i organy regulacyjne do żądania od administratora natychmiastowego usunięcia danych osobowych, które go dotyczą, pod warunkiem, że spełniony jest jeden z następujących powodów, a przetwarzanie nie jest wymagane:

  • Dane osobowe zostały zebrane w takich celach lub przetworzone w inny sposób, co do których nie są już potrzebne.
  • Podmiot danych wycofa zgodę na których przetwarzanie Art. 6 ust. 1 punkt A DS-GMO lub Art. 9 ust. 2 litera a DS-GMO obsługiwane, a brak jest podstawy prawnej dla inaczej przetwarzania.
  • Osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się przetwarzaniu zgodnie z Art. 21 ustęp 1 RODO i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione powody przetwarzania lub osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się przetwarzaniu zgodnie z Art. 21 ustęp 2 RODO
  • Dane osobowe zostały przetworzone niezgodnie z prawem.
  • Wymazanie danych osobowych jest konieczne do wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z prawa unijnego lub krajowego, któremu podlega administrator.
  • Dane osobowe zostały zebrane w odniesieniu do usług społeczeństwa informacyjnego oferowanych zgodnie z Art. 8 paragraf 1 DS-GVO.

  Jeżeli zachodzi jedna z powyższych przyczyn, a osoba, której dane dotyczą, żąda usunięcia danych osobowych, które gespsą skalibrowane, może skontaktować się z MitaSkontaktuj się z osobą odpowiedzialną za przetwarzanie. IchitaPracownik zapewni natychmiastowe wykonanie wniosku o usunięcie.

  Jeżeli dane osobowe zostały upublicznione, a nasza firma, jako osoba odpowiedzialna, jest zobowiązana do usunięcia danych osobowych zgodnie z Art. 17 ust. 1 DS-GVO, podejmiemy odpowiednie środki, w tym środki techniczne, biorąc pod uwagę dostępnej technologii i kosztów wdrożenia, aby poinformować osoby odpowiedzialne za przetwarzanie danych, które przetwarzają opublikowane dane osobowe, że osoba, której dane dotyczą, zażądała usunięcia wszystkich linków do tych danych osobowych lub kopii lub replik tych danych osobowych od tych innych osób odpowiedzialny za przetwarzanie danych, w zakresie, w jakim przetwarzanie nie jest wymagane. IchitaPracownik zorganizuje to, co jest konieczne w indywidualnych przypadkach.

 • e) Prawo do ograniczenia przetwarzania

  Każda osoba dotknięta przetwarzaniem danych osobowych ma prawo, udzielone przez dyrektywę europejską i organ regulacyjny, do wymagania od administratora ograniczenia przetwarzania, jeżeli ma zastosowanie jeden z następujących warunków:

  • Dokładność danych osobowych jest kwestionowana przez osobę, której dane dotyczą, przez pewien okres czasu, który umożliwia administratorowi weryfikację poprawności danych osobowych.
  • Przetwarzanie jest niezgodne z prawem, osoba, której dane dotyczą, odmawia usunięcia danych osobowych, a zamiast tego żąda ograniczenia wykorzystania danych osobowych.
  • Osoba odpowiedzialna nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzaniager, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych.
  • Dana osoba ma zastrzeżenia do przetwarzania zgodnie z art. Art. 21 paragraf 1 DS-GVO i nie jest jeszcze jasne, czy uzasadnione powody osoby odpowiedzialnej przeważają nad interesami osoby zainteresowanej.

  Jeżeli spełniony jest jeden z powyższych warunków, a osoba, której dane dotyczą, żąda ograniczenia danych osobowych, które gespsą skalibrowane, może skontaktować się z MitaSkontaktuj się z osobą odpowiedzialną za przetwarzanie. Ichitapracownik zorganizuje ograniczenie przetwarzania.

 • f) Przenoszalność danych

  Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ma przyznane przez europejskiego ustawodawcę i rozporządzenie prawo do otrzymania dotyczących jej danych osobowych, które osoba zainteresowana przekazała osobie odpowiedzialnej, w ustrukturyzowanym, powszechnym i maszynowym czytelny format. Masz również prawo do przekazania tych danych innej osobie odpowiedzialnej bez przeszkód ze strony osoby odpowiedzialnej, której dane osobowe zostały przekazane, pod warunkiem, że przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody zgodnie z Art. 6 ust. 1 lit. a DS-GVO lub Art. 9 ust. 2 lit. a DS-GVO lub na podstawie umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b DS-GVO i przetwarzanie za pomocą autzautomatyzowanych procedur, o ile przetwarzanie nie jest niezbędne do wykonania zadania leżącego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej osobie odpowiedzialnej.

  Ponadto dana w wykonywaniu ich prawa do przenoszenia danych na podstawie art. 20 ust. 1 DS-GMO osoba uzyskanie że dane osobowe są przekazywane bezpośrednio z opłaty na inną firmę, jeśli jest to technicznie wykonalne i jeśli prawa, nie ma to wpływu na prawa i wolności innych osób.

  Osoba zainteresowana może w każdej chwili skontaktować się z nami, aby dochodzić prawa do przenoszenia danych.

 • g) Prawo do sprzeciwu

  Każda osoba zaangażowana w przetwarzanie danych osobowych ma prawo udzielonego przez Europejski dyrektyw i rozporządzeń dawcy względów wynikających z ich szczególnej sytuacji w każdej chwili do przetwarzania dotyczących ich danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 litera e lub f DS-GVO zgłasza sprzeciw. Dotyczy to również profilowania w oparciu o te przepisy.

  Przestaniemy przetwarzać dane osobowe w przypadku wniesienia sprzeciwu, chyba że możemy wykazać istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw przetwarzania, które przeważają nad interesami, prawami i wolnościami osoby, której dane dotyczą, lub przetwarzanie służy dochodzeniu, wykonywaniu lub obronie roszczeń prawnych.

  Jeżeli przetwarzamy dane osobowe w celu obsługi reklamy bezpośredniej, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych w takich celachger wstawić reklamę. Dotyczy to również profilowania, o ile jest ono związane z taką reklamą bezpośrednią. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, wniesie sprzeciw wobec przetwarzania do celów marketingu bezpośredniego, nie będziemy już przetwarzać danych osobowych do tych celów.

  Ponadto osoba, której dane dotyczą, ma prawo, z przyczyn wynikających z jej szczególnej sytuacji, wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych zgodnie z art. 89 ust. 1 RODO wnieść sprzeciw, chyba że takie przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania w interesie publicznym.

  W celu skorzystania z prawa sprzeciwu osoba, której dane dotyczą, może skontaktować się z dowolnym Mitaskontaktuj się z pracownikiem. Osoba, której dane dotyczą, może również w związku z korzystaniem z usług społeczeństwa informacyjnego, niezależnie od dyrektywy 2002/58/WE, skorzystać z prawa sprzeciwu za pomocą autwykonywania zautomatyzowanych procedur z wykorzystaniem specyfikacji technicznych.

 • h) Autzautomatyzowanych decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowania

  Każdej osobie, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, przysługuje uprawnienie przyznane przez europejskiego dawcę dyrektywy i rozporządzenia, a nie jeden na jednego autzautomatyzowane przetwarzanie – w tym profilowanie – podlega decyzji, która wywołuje wobec tej osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa, o ile decyzja (1) nie jest niezbędna do zawarcia lub wykonania umowy między osobą, której dane dotyczą, a administratora danych, lub (2) jest dozwolona na podstawie przepisów Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega osoba odpowiedzialna i przepisy te zawierają odpowiednie środki ochrony praw, wolności i uzasadnionych interesów osoby, której dane dotyczą, lub (3) za wyraźną zgodą osoby, której dane dotyczą.

  Jeżeli decyzja (1) jest niezbędna do zawarcia lub wykonania umowy między osobą, której dane dotyczą, a administratorem danych lub (2) jest oparta na wyraźnej zgodzie osoby, której dane dotyczą, wdrożymy odpowiednie środki w celu zabezpieczenia prawa i wolności oraz prawnie uzasadnione interesy osoby, której dane dotyczą, w tym co najmniej prawo do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony administratora, wyrażenia swojego punktu widzenia i zakwestionowania decyzji.

  Czy osoba, której dane dotyczą, chce mieć prawa w stosunku do autdochodzić zautomatyzowanych decyzji, możesz skontaktować się z MitaSkontaktuj się z osobą odpowiedzialną za przetwarzanie.

 • i) Prawo do odwołania zgody na ochronę danych

  Każda osoba dotknięta przetwarzaniem danych osobowych ma prawo, udzielone przez dyrektywę europejską i organ regulacyjny, do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie.

  Jeżeli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z prawa do cofnięcia zgody, może skontaktować się z MitaSkontaktuj się z osobą odpowiedzialną za przetwarzanie.

Podstawa prawna przetwarzania

Art. 6 lit. a DS-GVO służy naszej firmie jako podstawa prawna operacji przetwarzania, w których uzyskujemy zgodę na określony cel przetwarzania. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, takiej jak w tym przykładziesweJeśli tak jest w przypadku operacji przetwarzania, które są niezbędne do dostarczenia towarów lub świadczenia innej usługi lub świadczenia wzajemnego, przetwarzanie opiera się na Art. 6 Ilit. RODO. To samo dotyczy takich operacji przetwarzania, które są niezbędne do wykonania działań przedumownych, na przykład w przypadkach przez Anfrado naszych produktów lub usług. Czy na naszej firmie ciąży obowiązek prawny wymagający przetwarzania danych osobowych, npsweJeżeli ma to wypełnić obowiązki podatkowe, podstawą przetwarzania jest Art. 6 Ilit. c RODO. W rzadkich przypadkach przetwarzanie danych osobowych może okazać się niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej. To byłby przykładsweMiałoby to miejsce w przypadku, gdyby gość w naszej firmie doznał obrażeń, a jego imię i nazwisko, wiek, seine Dane dotyczące ubezpieczenia zdrowotnego lub inne istotne informacje musiałyby zostać przekazane lekarzowi, szpitalowi lub innej stronie trzeciej. Wówczas przetwarzanie odbywałoby się na podstawie Art. 6 Ilit. d Na podstawie RODO.
Docelowo operacje przetwarzania mogłyby opierać się na Art. 6 Ilit. f RODO. Operacje przetwarzania, które nie są objęte żadną z wyżej wymienionych podstaw prawnych, opierają się na tej podstawie prawnej, jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do ochrony prawnie uzasadnionego interesu naszej firmy lub strony trzeciej, o ile interesy, podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą nie panują. Takie operacje przetwarzania są nam szczególnie dozwolone, ponieważ zostały wyraźnie wymienione przez prawodawcę europejskiego. W związku z tym uznał, że uzasadniony interes można założyć, jeśli dana osoba jest klientem osoby odpowiedzialnej (motyw 47 zdanie 2 RODO).

Prawnie uzasadnione interesy w przetwarzaniu, które realizuje administrator lub strona trzecia,

Czy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 lit. f DS-GVO jest naszym prawnie uzasadnionym interesem w prowadzeniu naszej działalności z korzyścią dla wszystkich naszych Mitapracowników i naszych akcjonariuszy.

Okres przechowywania danych osobowych gespuratować się

Kryterium dotyczącym czasu przechowywania danych osobowych jest odpowiedni ustawowy okres przechowywania. Po upływie tego terminu odpowiednie dane będą rutynowo usuwane, jeżeli nie będą już musiały wypełnić umowy lub zawrzeć umowę.

Przepisy prawne lub umowne dotyczące udostępniania danych osobowych; Konieczność zawarcia umowy; Obowiązek osoby, której dane dotyczą, do podania danych osobowych; możliwe konsekwencje braku świadczenia

Wyjaśniamy, że podanie danych osobowych jest częściowo wymagane przez prawo (np. Przepisy podatkowe) lub może również wynikać z postanowień umownych (np. Informacji o umawiającej się stronie).
Czasami może być konieczne zawarcie umowy, że osoba, której dane dotyczą, udostępnia nam dane osobowe, które następnie muszą być przez nas przetwarzane. Osoba, której to dotyczy, jest przykłademswejest zobowiązana do przekazania nam danych osobowych, jeżeli nasza firma zawrze z nią umowę. Niepodanie danych osobowych skutkowałoby brakiem możliwości zawarcia umowy z osobą, której dane dotyczą.
Przed podaniem danych osobowych przez osobę, której dane dotyczą, osoba, której dane dotyczą, musi skontaktować się z jednym z naszych Mitaskontaktuj się z pracownikiem. NaszitaPracownik każdorazowo wyjaśnia osobie, której dane dotyczą, czy podanie danych osobowych jest wymagane przepisami prawa lub umową lub jest niezbędne do zawarcia umowy, czy istnieje obowiązek podania danych osobowych i jakie jakie byłyby konsekwencje niepodania danych osobowych.

mija jeden autzautomatyzowane decyzjefinłajno

Jako odpowiedzialna firma radzimy sobie bez niej autdecyzje omatycznefintworzenie lub profilowanie.

Ogólne pliki cookie

Następujące pliki cookie należą do niezbędnych technicznie plików cookie.

Pliki cookie przez WordPressa

Imię cel ważność
wordpress_test_cookie Ten plik cookie określa, czy korzystanie z plików cookie zostało wyłączone w przeglądarce. Okres przechowywania: Do końca sesji przeglądarki (jest usuwany po zamknięciu przeglądarki internetowej). Sesja
PHPSESSID Ten plik cookie zapisuje Twoją aktualną sesję w odniesieniu do aplikacji PHP i zapewnia w ten sposób, że wszystkie funkcje tej witryny, oparte na języku programowania PHP, mogą być w pełni wyświetlane. Okres przechowywania: Do końca sesji przeglądarki (jest usuwany po zamknięciu przeglądarki internetowej). Sesja
wordpress_akm_mobile Te pliki cookie są wykorzystywane wyłącznie w obszarze administracyjnym WordPress. 1 rok
wordpress_logged_in_akm_mobile Te pliki cookie są używane tylko w obszarze administracyjnym WordPress i nie dotyczą innych odwiedzających witrynę. Sesja
wp-settings-akm_mobile Te pliki cookie są używane tylko w obszarze administracyjnym WordPress i nie dotyczą innych odwiedzających witrynę. Sesja
wp-settings-time-akm_mobile Te pliki cookie są używane tylko w obszarze administracyjnym WordPress i nie dotyczą innych odwiedzających witrynę. Sesja
ab służy do testowania A/B nowych funkcji. Sesja
akm_mobile przechowuje informacje o tym, czy odwiedzający chciałby zobaczyć mobilną wersję strony internetowej. Dni 1

Pliki cookie z RODO AIO dla WordPress

Imię cel ważność
dsgvoaio Ten klucz/wartość LocalStorage zapisuje, na które usługi użytkownik zgodził się lub nie. różnebel
_unikalny Ten klucz / wartość LocalStorage przechowuje wygenerowany identyfikator, dzięki czemu można udokumentować działania użytkownika związane z akceptacją / rezygnacją. Identyfikator zostanie zanonimizowany gespeich. różnebel
dsgvoaio_create Ten klucz/wartość LocalStorage oszczędza czas, w którym _uniqueuid został wygenerowany. różnebel
dsgvoaio_vgwort_disable Ten klucz / wartość LocalStorage przechowuje, czy usługa VG Wort Standard jest dozwolona, ​​czy nie (ustawienie operatora witryny). różnebel
dsgvoaio_ga_disable Ten klucz/wartość LocalStorage przechowuje informację, czy usługa Google Analytics Standard jest dozwolona, ​​czy nie (ustawienie operatora witryny). różnebel

 

Google reCAPTCHA

Używamy Google reCAPTCHA firmy Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA), aby zapobiegać spamowi.

Podstawą prawną korzystania jest art. 6 ust. 1 lit. f (zgodność przetwarzania z prawem), ponieważ istnieje uzasadniony interes w ochronie tej witryny przed botami i spamem.

reCAPTCHA to bezpłatna usługa, która chroni strony internetowe przed spamem i nadużyciami. Wykorzystuje zaawansowane techniki analizy ryzyka, aby odróżnić ludzi od botów. Dzięki nowemu interfejsowi API znaczna liczba ważnych użytkowników przejdzie wyzwanie reCAPTCHA bez konieczności rozwiązywania CAPTCHA. Używamy reCAPTCHA do zabezpieczania formularzy.

Za pomocą reCAPTCHA dane są przesyłane do Google, które Google wykorzystuje do ustalenia, czy odwiedzający jest człowiekiem, czy (spamowym) botem. Możesz dowiedzieć się, jakie dane są zbierane przez Google i do czego są wykorzystywane https://policies.google.com/privacy?hl=de-AT czytaj.
Warunki korzystania z usług i produktów Google można znaleźć pod adresem https://policies.google.com/terms?hl=de-AT czytaj.

Pliki cookie Google reCAPTCHA

Imię cel ważność
rc::a,rc::b,rc::c,rc::d-15#,NID,IDE,1P_JAR,ANID,Zgoda,DV Te pliki cookie służą do odróżniania ludzi od botów. różnebel

 

YouTube

Na tej stronie internetowej korzystamy z usługi wideo YouTube firmy YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA.

Uzyskując dostęp do stron w naszej witrynie, które mają zintegrowane filmy z YouTube, dane są przesyłane do YouTube, gespzapisane i ocenione.
Jeśli masz konto YouTube i jesteś zalogowany, dane te zostaną przesłane na Twoje konto osobiste i gespprzypisany do zweryfikowanych danych.

O tym, jakie dane są zbierane przez Google i do czego są one wykorzystywane, można przeczytać na stronie https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/ .

Pliki cookie z YouTube

Imię cel ważność
SID Google używa plików cookie, takich jak pliki cookie NID i SID, do dostosowywania reklam w produktach Google, takich jak wyszukiwarka Google. Google używa takich plików cookie na przykład do rejestrowania ostatnich wyszukiwańfrageny, Twoje wcześniejsze interakcje z reklamami lub wynikami wyszukiwania reklamodawcy oraz Twoje wizyty w witrynie reklamodawcy. Dzięki temu Google może wyświetlać w Google indywidualnie dopasowane reklamy. Inne produkty Google, takie jak YouTube lub Doubleclick, również używają tych plików cookie, aby wybrać bardziej odpowiednie reklamy. 1 rok
VISITOR_INFO1_LIVE Jest to plik cookie, który YouTube ustawia w celu obliczenia przepustowości użytkownika. Informacje te służą do określenia, czy użytkownik powinien korzystać z nowego, czy ze starego interfejsu odtwarzacza. do 365 dni
PFRN Dzięki temu plikowi cookie preferencje i inne informacje użytkownika gespeich. Obejmuje to w szczególności preferowany język, liczbę wyników wyszukiwania wyświetlanych na stronie oraz decyzję, czy filtr Google SafeSearch powinien być aktywowany, czy nie. 5 roku
APISID YouTube jest platformą udostępniania i publikowania filmów i należy do Google. YouTube gromadzi dane użytkownika za pośrednictwem filmów osadzonych na stronach internetowych, które są łączone z danymi profilowymi z innych usług Google. Umożliwia to odwiedzającym witrynę wyświetlanie ukierunkowanych reklam w wielu naszych własnych i zewnętrznych witrynach internetowych. 10 roku
YSC Ten plik cookie jest ustawiany przez usługę wideo YouTube na stronach internetowych z osadzonymi filmami wideo YouTube. 1 rok
GPS YouTube jest platformą udostępniania i publikowania filmów i należy do Google. YouTube gromadzi dane użytkownika za pośrednictwem filmów osadzonych na stronach internetowych, które są łączone z danymi profilowymi z innych usług Google. Umożliwia to odwiedzającym witrynę wyświetlanie ukierunkowanych reklam w wielu naszych własnych i zewnętrznych witrynach internetowych. Dni 1
SSID źródło: OneTrust. YouTube jest platformą udostępniania i publikowania filmów i należy do Google. YouTube gromadzi dane użytkownika za pośrednictwem filmów osadzonych na stronach internetowych, które są łączone z danymi profilowymi z innych usług Google. Umożliwia to odwiedzającym witrynę wyświetlanie ukierunkowanych reklam w wielu naszych własnych i zewnętrznych witrynach internetowych. 1 rok
LOGIN_INFO YouTube jest platformą udostępniania i publikowania filmów i należy do Google. YouTube gromadzi dane użytkownika za pośrednictwem filmów osadzonych na stronach internetowych, które są łączone z danymi profilowymi z innych usług Google. Umożliwia to odwiedzającym witrynę wyświetlanie ukierunkowanych reklam w wielu naszych własnych i zewnętrznych witrynach internetowych. 2 roku
SAPISID Ta domena jest własnością Google Inc. Chociaż Google jest znany przede wszystkim jako wyszukiwarka, firma oferuje szeroką gamę produktów i usług. Jednak głównym źródłem dochodów jest reklama. Google intensywnie śledzi ruchy użytkowników, zarówno za pośrednictwem własnych produktów i witryn, jak i różnorodnych technologii wbudowanych w miliony witryn na całym świecie. 1 rok
HSID Używany przez Google w połączeniu z SID do weryfikacji konta użytkownika Google i czasu ostatniego logowania https://polies.google.com/technologies/types?hl=de 1 rok

 

Matomo (wcześniej Piwik)

Ta strona internetowa korzysta z usługi analizy sieci Matomo (wcześniej Piwik) w celu analizy i regularnego ulepszania korzystania z naszej strony internetowej. Uzyskane statystyki możemy wykorzystać do ulepszania naszej oferty i uczynienia jej bardziej interesującą dla Ciebie jako użytkownika. Podstawą prawną korzystania z Matomo jest Art. 6 ust.1 f RODO.

Do tego AuswePliki cookies są zapisywane na Twoim komputerze gespeich. UAsweMożesz ustawić ochronę, usuwając istniejące pliki cookie i zapobiegając przechowywaniu plików cookie. Jeśli uniemożliwisz przechowywanie plików cookie, zwracamy uwagę, że możesz nie być w stanie korzystać z tej witryny w pełnym zakresie. Zapobieganie przechowywaniu plików cookie jest możliwe poprzez odpowiednie ustawienia w Twojej przeglądarce.

Ta strona korzysta z Matomo z rozszerzeniem „AnonymizeIP”. W rezultacie adresy IP są dalej przetwarzane w skróconej formie, dzięki czemu można wykluczyć bezpośrednie odniesienia do osób. Adres IP przesłany przez Twoją przeglądarkę za pomocą Matomo nie będzie łączony z innymi gromadzonymi przez nas danymi.

Program Matomo jest projektem typu open source. Informacje od zewnętrznego dostawcy na temat ochrony danych można znaleźć na stronie https://matomo.org/privacy/

Pliki cookie firmy Matomo

Imię cel ważność
_pk_id Identyfikator gościa używany przez Matomo do rozpoznawania powracających gości. 13 miesięcy
_pk_ref Zawiera informacje o osobach odsyłających odwiedzającego. 6 miesięcy
_pk_ses, _pk_cvar, _pk_hsr Sesyjne pliki cookie zachowują status „aktywny” przez 30 minut od ostatniej śledzonej czynności użytkownika. Po 30 minutach wizytę uważa się za zakończoną. 30 Minuten
piwik_ignore Plik cookie jest ustawiany, gdy użytkownik zabrania korzystania z Matomo do śledzenia. Gdy tylko plik cookie zostanie ustawiony, żadne dane o użytkowniku nie są wysyłane do serwera Matomo. 2 roku
(95 wizyt)